Az ADA-83 nyelvi sajátosságai

A dokumentum az Ada-83 nyelvi sajátosságaival foglalkozik. Az Ada-nak azonban létezik egy újabb, Ada-95 nevû szabványa, amely sok területen kiterjesztette, a modern programozás iényeihez alakította az Ada-83 eszköztárát. Éppen ezért tanulságos lehet összevetni az egyes fejezetek kapcsán, hogy mi a különbség a két nyelv között. Erre egyes helyeken explicit is felhívtam a figyelmet, ám ezeken túl is lehetnek eltérések, melyek érdemesek a figyelemre.

Tartalom:

 1. Változók, kifejezések
 2. Vezérlési szerkezetek, utasítások
 3. Alprogramok
 4. Típusok
 5. Generic-ek
 6. Exception-ök
 7. A helyességbizonyítás nyelvi eszközei
 8. Objetumorientált programozást támogató nyelvi eszközök az Ada-ban
 9. A párhuzamosságot támogató nyelvi eszközök


Változók, kifejezések

Az Ada-83 változói és kifejezései megfelelnek a Pascal-típusú nyelvekben megszokottnak. A használni kívánt azonosítókat használatuk elõtt deklarálni kell. A deklaráció változók illetve konstansok deklarációjában tartalmazhatja azok definícióját (az utóbbiaknál ez értelemszerûen kötelezõ is). Az ilyen definíciók kiértékelése futási idõben történik, így szerepelhet benne függvényhívás is.
Néhány érdekesség a nyelvben:


Vezérlési szerkezetek, utasítások

Az Ada-83 még alapvetõen procedurális vezérlésû, de a taskok és azon belül is az entry-hívások használata mutat némi hasonlóságot az eseményvezérelt szemlélettel.
Vezérlési szerkezetek:

 1. Szekvencia
  Az Ada-ban az egymás után következõ utasításokat ';'-vel kell elválasztani.

 2. Elágazás
  Az Ada-ban kétféle elágazástípus van:

  1. If-es elágazás:
   Az if-es elágazás lehet egy-, kettõ-, illetve több ágú, vagyis egy if utasításnak lehet tetszõleges számú elsif ága és legfeljebb egy else ága. A "csellengõ" else-ek problémájának megoldására az if utasítást egy endif kulcsszóval kell lezárni. Az egyes ágak feltételeinek kiértékelése felülrõl lefelé történik, így az alábbi két if utasítás ekvivalens:

   if C1 then S1
   elsif C2 then S2
   elsif C3 then S3
   ...
   else Sn
   endif;1

   if C1 then S1
   elsif not C1 and C2 then S2
   elsif not C1 and not C2 and C3 then S3
   ...
   else Sn
   endif;

  2. Case-es elágazás
   Az elágazást vezérlõ kifejezés értéke diszkrét típushoz kell, hogy tartozzon. Az ágaknak minden lehetséges értéket le kell fedniük, egy érték két ágban nem szerepelhet. A teljes lefedéshez használhatunk az others ágat, melynek azonban az ágak között utolsóként kell szerepelnie. A case-szerkezetet egy end case utasítás zárja, a program futása a kiválasztott ág végrehajtása után innen fog folytatódni (ellentétben például a C nyelv switch szerkezetével).
   Az egyes ágaknál megadhatunk konkrét értékeket, de akár intervallumokat is. Az ágakat a when kulcsszó vezeti be, majd a lehetséges értékek felsorolása következik '|' jellel elválasztva, végül egy '=>' jel után a végrehatandó utasítások. Az ág végét a következõ ág kezdete vagy a case-szerkezet vége jelzi.

 3. Ciklusok
  Az Ada nyelv háromféle cikluskonstrukciót nyújt a programozóknak. Ezek a következõk:

  1. While-ciklus
   Ez a ciklusfajta a megszokott elöltesztelõ ciklus, a ciklusfeltételt mindíg a ciklusmag végrehajtása elõtt értékeli ki és a ciklusmagot csak a feltétel igaz értéke esetén hajtja végre. Formája:
   while Condition loop S end loop;

  2. For-ciklus
   Ez a ciklusfajta a szokásos iteráció egy ciklusváltozó segítségével. A ciklusváltozó sorban felveszi egy diszkrét intervallum elemeit és mindegyik értékre végrehajtja a ciklusmagot. Formája:
   for identifier in [reverse] discrete_range loop S end loop;
   Specialitások:

   • A reverse kulcsszó hatására a ciklusváltozó az intervallum elemeit fordított sorrendben veszi fel.

   • Üres intervallum esetén a ciklusmag egyszer sem hajtódik végre.

   • A megadott ciklusváltozó a ciklus kezdetekor létrejön és a ciklus befejeztekor megszûnik.

   • A ciklusváltozó a ciklusmagra nézve lokális konstans (azaz a ciklusmagban megváltoztatni nem lehet). A cikluson kívül definiált azonos nevû változókat eltakarja

   • A ciklusváltozó az intervallum minden értékét felveszi. Értéket kihagyni nem lehet.

  3. Végtelen ciklus
   A ciklus a ciklusmagot végtelen sokszor ismétli. Formája:
   loop S end loop;

  Mindhárom ciklusfajtánál szerepelhet a ciklusban exit utasítás, melynek segítségével kiléphetünk a ciklusból. Ilyenkor a program végrehajtása a ciklushoz tartozó end loop-tól folytatódik. A ciklusok elláthatóak azonosítóval is. Az azonosítót a ciklust bevezetõ kulcsszó elé kell írni, majd kettõsponttal lezárni, továbbá ugyanazt az azonosítót a ciklushoz tartozó end loop után is ki kell írni. Ha az exit utasításban megadjuk a ciklus azonosítóját, akkor az exit arra a ciklusra fog vonatkozni. Így lehetõség van egyszerre több ciklusból való kilépésre (egymásba ágyazott ciklusok esetén).

 4. Goto
  Az Ada-ban van goto utasítás. Bár feltétlen szükség nincs rá, hatékonysági okoból néha szükség lehet rá. Formája:
  goto label;

 5. Blokk utasítás
  Az Ada lehetõséget kínál blokkutasítás használatára. Segítségével könnyen hozhatunk létre rövid élettartamu változókat, amelyekre a programnak csak egy rövid szakaszán van szükségünk. Másik elõnye, hogy a blokknak saját kivételkezelõ része lehet (lásd kivételek). Formája:
  declare declarative_part begin S end;
  Az egymásba ágyazott blokkokban az azonos azonosítók eltakarják egymást. Hogy elérhessük egy külsõ blokk azonos nevû azonosítóját, lehetõség van a blokkok elnevezésére, a ciklusokhoz hasonló módon. Ekkor a külsõ blokk azonos nevû változóját minõsített hivatkozással (blokknév.azonosító) érhetjük el.


Alprogramok

Az Ada-ban lehetõség van alprogramként fügvények és eljárások létrehozására is. Alprogram hívásakor a formális és aktuális paraméterek összerendelése történhet pozíció, név vagy mindkettõ szerint. A név szerinti hozzárendelés formája:
fomális_paraméter => aktuális_paraméter
Az Ada háromféle paraméterátadási módot ismer:

 1. Érték szerinti (in): ez a default mód. Függvénynek csak ilyen paramétere lehet. A formális paraméter az alprogram törzsére nézve konstans (csak olvasható). Aktuális paraméter ilyenkor tetszõleges kifejezés lehet.

 2. Eredmény szerinti (out): Ilyenkor a formális paraméter az alprogramon belül csak írható. Az aktuális paraméter csak balérték lehet, értéke a visszatéréskor felveszi a formális paraméter értékét.

 3. Érték - eredmény szerinti (in out): Az aktuális paraméterrõl a híváskor másolat készül, amelynek értéke az alprogram futása alatt független az aktuális paraméter értékétõl. Visszatéréskor azonban az felveszi a formális paraméter értékét. Az alprogramban a formális paraméter írható olvasható. Aktuális paraméter ilkyenkor is csak balérték lehet.

További tulajdonságok:


Típusok

Az Ada a programok megbízhatóságának növelése céljából igen erõsen típusos. Automatikus típuskonverzió csak nagyon ritka esetben van (lásd altípusképzés). Erõteljesen támogatja viszont az új típusok létrehozását, származtatását (lásd private és limited private típusok).

Az Ada típusosztályai:

 1. Skalár típusok:
  Lehet diszkrét, vagy valós. A diszkrét típusnál lehet felsorolási vagy egész típusok.
 2. Összetett típusok:
  Tömb (string) illetve rekord
 3. Access típus
 4. Private típusok
 5. Task típusok

Az Ada egyik specialitása a tíõusokhoz rendelt úgynevezett attributumok. Ezek azon típusosztálynak müveletei, amelybe az adott típus tartozik.  Ezen attributumok egy része az adott osztály típusain, mások az adott osztály valamely típusába tartozó tetszõleges objektumon, megint mások egyszerre mindkettõn értelmezettek. Ilyen attributumok a következõk (T - típus, V - egy objektum):

E két attributum bármely típusra értelmezve van.

I. Diszkrét típusok

1.) Felsorolási típusok
Az elemeinek felsorolásával adjuk meg. A felsorolás sorrendje automatikusan egy rendezést határoz meg a típusértékeken (ezért a <, <=, >=, >, in, not in operátorok automatikusan definiálódnak hozzájuk). Ada specialitás, hogy a típus literáljai túlterhelhetõek, azaz egyazon literál szerepelhet több felsorolási típus elemeként is. Ilyenkor, ha nem egyértelmû, hogy mely típusértékrõl van szó, minõsített kifejezéssel hivatkozhatunk rá. Ennek formája:
T'(literál)

2.) Egész típusok
Az Ada az INTEGER, SHORT_INTEGER, LONG_INTEGER egész típusokat tartalmazza. Eznkívül két predefinit altípusát ismeri az INTEGER típusnak, a NATURAL illetve a POSITIVE altípusokat.

A diszkrét típusokon értelmezett attributumok: PRED, SUCC, POS, VAL, FIRST, LAST, IMAGE, VALUE, WIDTH
Ezek közül az utóbbi hárhat emelném ki. Az IMAGE és a VALUE attributumok a T-->String illetve a String --> T típuskonverzió eszközei, a WIDTH pedig azt mondja meg, hogy a típus elemei milyen hosszú stringekké konvertálódnak.

II. Valós típusok

Az Ada, a számábrázolási pontatlanságok miatt, a hordozhatóság megörzése érdekében új fogalmakat vezet be. Minden valós típushoz definiálja azon típusértékek halmazát, amit minden implementációnak tudnia kell ábrázolni. Ezeket nevezzük az adott típus modellszámainak. Ezenkívül minden valós típushoz definiálja a biztonságos szám fogalmát, amely az adott implementációban pontosan ábrázolható. Nyilván minden modellszám bitonságos kell, hogy legyen.
Minden valós számhoz létezik egy legszûkebb, õt tartalmazó, modellszámokkal határolt intevallum. Ez az intervallum fogja reprezentálni az adott számot a késõbbiekben, ugyanis a típus mûveletei ilyen intervallumokon vannak definiálva.

1.) Lebegõpontos típusok:
Egy predefinit lebegõpontos típus van az Ada-ban, a FLOAT, ám mivel ennek ábrázolása implementációfüggõ, a programokban nem ezt, hanem a belõle származtatott típusokat használják. A típusszármaztatáskor megadható a számábrázolási pontosság (így tehetõ implementációfüggetlenné a program) a digits kulcsszó után.
Attributumok: DIGITS, MANTISSA, EPSILON, SMALL, LARGE, EMAX

2.) Fixpontos típusok:
Nincs predefinit fixpontos típus, a programozó definiálhat ilyeneket az ábrázolási pontosság (delta) megadásával.
Attributumok: DELTA, MANTISSA, SMALL, LARGE

III. Tömbök

Az Ada-ban megengedett tetszõleges dimenziószámú tömbök létrehozása. Az indexek tetszõleges diszkrét típus elemei lehetnek, és tömbelem is lehet bármilyen típusú (még taszk is).
Lehetõség van továbbá, határozatlan indexhatárú tömbtípus létrehozására. Ilyen típus esetén a tömb objektum deklarációjakor meg kell adnunk egy diszkrét intervallumot.
Az indexhatárok a tömbtípus attributumaival kérdezhetõek le:

Azonos típusú tömbök között az értékadás megengedett, amennyiben az elemtípuson van értelmezve értékadás (azaz nem limited private típusú). Kezdõértéket is adhatunk a tömbnek aggregált formában, zárójelek között felsorolva az elemeket. Ilyenkor az elemek elhelyezése pozíció szerint (sorfolytonosan) történik, ám lehetõség van index=>érték formában konkrét pozícióra is elemet helyezni, illetve utolsóként megadható others ág is. Az index helyén megadhatunk egyetlen értéket, néhány értéket '|' jellel elválasztva, vagy akár intervallumot is.

Az egydimenziós tömbökre (vektorokra) az Ada még további lehetõségeket is kínál. Vektoroknak hivatkozni lehet résztömbjére és azonos hosszúságú, azonos bázistípusú résztömbök esetén, ha a bázistípuson értelmezett az értékadás akkor résztömbökön is elvégezhetõ az értékadás. Fontos megjegyezni, hogy az egy elemû (rész)tömb nem azonos típusú egyetlen tõmbelemmel, így nem is adható értékül egyik a másiknak.

További tömbmûveletek:

 1. A tömbökre alkalmazható az = illetve /= reláció.
 2. Diszkrét értékû tömbökre a lexikografikusan értelmezett <. <=, >=, > relációk.
 3. Azonos hosszúságú logikai vektorokra a pozíciónként értelmezett and, or, xor, not mûveletek.
 4. Vektorokra, azonos bázistípus esetén, a konkatenáció (&). Ennek egyik operandusa lehet skalár is.

IV. Rekord és únió típus

Az Ada rekordtípusának mezõire minõsített jelöléssel (rekordazonosító.mezõnév) hivatkozhatunk. Nincs a Pascal with-jéhez hasonló utasítás. Az egész rekordra egyszerre a .all minõsítõssel hivatkozhatunk. Ennek jelentõssége a rekordra vonatkozó access típusoknál van, mivel az Ada ahol lehet nem tesz különbséget a rekordtípus és a pointere között, ám teljes rekordok értéküladásánál két pointer esetén jelölni kell, hogy nem a címek, hanem a memóriatartalmak másolását kívánjuk elérni.
A rekordok korlátlanul egymásba ágyazhatóak és a mezõk típusára sincs semmilyen korlátozás. A rekordnak, a tömbhöz hasonlóan, agregált formában is lehet értéket adni. Az értékek és a mezõk összerendelése történhet pozíció szerint, vagy a mezõnév megadásával, közvetlenül. A rekord az egyetlen típus amelynek a típus definiálásakor lehet (default) kezdõértéket adni.
Az Ada rekodjainak adható paraméter, úgynevezett diszkrimináns, amely a rekordnak mezõje lesz, értékét a rekordobjektum létrehozásakor meg kell adni, kivéve ha van default érték megadva. A diszkrimináns nem kezelhetõ teljesen azonos módon a többi rekordmezõvel, mivel értéket csak az egész rekorddal együtt kaphat. Egy rekordnak több diszkriminánsa is lehet, ám ha egynek adtunk default értéket, akkor mindegyiknek kell. A diszkrimináns csak diszkrét típusú lehet. Fontos megjegyezni, hogy ha a diszkriminánsos rekord létrehozásánál explicit megadtuk a diszkrimináns értékét, akkor ezzel a típus egy altípusát állítottuk elõ, ám ha a default értéket használtuk fel akkor a típust nem szûkítjük le, a maximális méretû memória foglalódik le. A diszkrimináns értéke csak ez utóbbi esetben változtatható meg.

A diszkrimináns segítségével valósítható meg az únió típushoz hasonló, variáns rekord is. A rekord variáns része ugyanis csak a diszkriminánstól függhet. A diszkrimináns értékeihez tartozó eseteket a when kulcsszó vezeti be. Adhatunk meg intervallumot is, de az nem lehet üres. Az ágaknak az összes lehetséges értéket le kell fedniük.

IV. Access típus

Az Ada a pointer típus helyett vezette be annak biztonságosabb változatát az access típust. Az access típusú vltozóknak default értéke a null, a sehová sem mutató pointer. Az Ada-83-ban nincs címképzõ operátor. A statikus obkjetumaink címe nem kérdezhetõ le, így access típusú változó csak allokátorhívással, vagy másik ilyen típusú változótól kaphat értéket. Általában nincs szükség a dereferencia jelölésére sem, a szövegkörnyezetbõl eldönthetõ, hogy a memóriacímre vagy az adott címen található objktumra történik hivatkozás. Ha ez mégsem egyértelmû, akkor a változónév.all jelöléssel explicit megmondhatjuk, hogy most a mutatott objektumra hivatkozunk.
Az Ada-ban nincs memóriafelszabadító utasítás. A nem használt memóriaterületek felszabadításáról a futtató környezet gondoskodik.
Az access típuson nincs a C-hez hasonló pointer aritmetika értelmezve.

V. Saját típusok készítése

Az Ada számos eszközzel támogatja a saját típusok készítését. Az enkapszuláció eszközei a private és limited private típusok illetve a package-ek, melyek segítségével különbözõ láthatósági területeket hozhatunk létre. Nem tesz különbséget a saját illetve a beépített típusok között. Konstruktotok írására nincs lehetõség, bár ilyen célra részben felhasználható a rekordmezõkhöz default értékek rendelése.


Generic-ek

A generic az általánosság növelésének eszköze, a makróutasítások továbbfejlesztése. Segítségével olyan kódrészletek írhatóak amelyek más kódrészletekkel paarméterezhetõek. A makrók továbbfejlesztései, ugyanis azok (lásd C) nem végeznek semmilyen ellenõrzést a makró "példámyosítása"-kor, azaz meghívásakor, míg a generic-ek esetén történik több-kevesebb ellenõrzés. Ez persze együtt jár bizonyos korlátozásokkal is (például, hogy mi lehet generic paramétere, mibõl készíthetõ egyálatalán generic, stb.). Az Ada-83, filozõfiájának megfelelõen, a biztonságosság határain belül, igyekszik a programozónak a lehetõ legnagyobb szabadságot nyújtani.

Az Ada-83 generic-jének tulajdonságai:


Exception-ök

Az Ada-83 igen fejlett kivételkezelési lehetõségekkel rendelkezik. A kivétel nem feltétlenül jelent hibát, jelenthet csupán kivételes eseményt is. Például:

type Fruits = (APPLE, PEACH, STRAWBERY, BLACKCURRUANT);
function Next(F: Fruit) return Fruit is
begin

    return Fruit'SUCC(F);
    exception
        when
CONSTRAINT_ERROR => return Fruit'FIRST;
end Next;

A fenti programrészletben fellépõ CONSTRAINT_ERROR kivétel nem a hibás mûködés jele, csupán azt mutatja, hogy éppen az utolsó Fruit típusú elemre hívtuk meg a Next függvényt. Ugyanezt a feladatot megoldhattuk volna úgy is, hogy a függvény elején megvizsgáljuk, vajon F egyenlõ-e Fruit'LAST-tal vagy sem. Ez a megoldás azonban kevésbé elegáns, kevésbé olvasható, azonkívül az ember gondolkodásmódjától is távolabb esik, hiszen magunkban is gyakran úgy jegyezzük meg a szabályokat, hogy "általában így..., kivéve ha...".

Az Ada-ban, mint láthattuk vannak elõre definiált kivételek, ám magunk is definiálhatunk újakat egyszerûen mint új, exception típusú azonosítókat. Bármely kivételt magunk is kiválthatjuk a raise parancs segítségével.
Az Ada kivételkezelése blokk-szintû, azaz az utasításblokkokhoz rendelhetünk csak kivételkezelõt úgy, hogy a blokk végén az exception kulcsszó után a case utasításhoz hasonló when ágakban felsoroljuk a kezelni kívánt kivételeket, majd '=>' után leírjuk a végrehajtandó utasításokat. Egy when ágban több, egymástól '|'-lal elválasztott kivételt is elkaphatunk, és lehetõség van utolsó ágként egy others ágat is elhelyezni. Ez utóbbival azonban nagyon óvatosan kell bánni, hiszen történhet bármilyen hiba, az others ág elkapja. Éppen ezér olyan formában szokták csak használni, hogy a végén elhelyeznek egy paraméter nélküli raise utasítást, amely az éppen lekezelt kivételt váltja ki újra. Az ilyen others ágaknak általában az a feladatuk, hogy "mentsék ami menthetõ" azaz legalább bizonyos dolgokat próbálnak rendbehozni. Például: típusinvariáns helyreállítása, file-ok lezárása és hasonlók.
Az Ada-ban a kezeletlen kivételek tövábbgyûrûznek a hívó blokkban egészen addig amíg el nem kapják õket, vagy a legkülsõ blokkból is kilépve a program abortálását eredményezik. Párhuzamos folyamatok esetén az egyes taszkok önálló hibakezeléssel bírnak, ha egy taszk nem kezel le valamilyen kivételt, akkor komplett állapotba kerül (ld. Taszkok) de a kivétel nem lép fel semelyik másik taszkban.

Az Ada kivételkezelésének hiányosságai:


A helyességbizonyítás nyelvi eszközei

Az Ada-83-ba nem építettek be külön eszközöket a helyességbizonyítás támogatására - ellentétben például az Eiffel-lel - noha õsei között számontartja az Alphard-ot is.


Objetumorientált programozást támogató nyelvi eszközök az Ada-ban

Az Ada-83-at objektum alapú nyelven szokták nevezni. Ez azt jelenti, hogy lehetõség van objektumok létrehozására, mégpedig felhasználva a package-ek láthatósági viszonyait sõt, még valami osztályszrû dolgot is létrehozhatunk belõluk, ha az adott package-et generic-ként definiáljuk, ám az ilyen osztályok között nincs lehetõség öröklõdésre sõt az ilyen objektumok nem adhatóak át paraméterként sem. Érdekes módon ugyanakkor pédául konstruktor könnyen adható hozzájuk, hiszen generic-et paraméterezhetünk konkrét értékekkel és a package-ek törzsében elhelyezhetõek a szükséges utasítások. Ennek ellenére, mivel az Ada a private típusokkal igen jól használható megoldást ad a saját típusok létrehozására, és mert az ilyen generic-ekbõl létrehozott objektumok használata nem igazán hatékony (hiszen a metódusok kódja is duplikálódik minden új obektummal) és élettartamuk is nagyon statikus, így nem nagyon használják, legfeljebb egy-egy objetum létrehozására.
Az Ada-nak létezik objektumorientált változata is, az Ada-95, amelyben már van nyelvi támogatás az objektumorientált  programozási technikákhoz.


A párhuzamosságot támogató nyelvi eszközök

Az Ada-83 párhuzamosságot támogató eszköze a task. Task-ot vagy egyedi objektumként vagy task típusként hozhatunk létre. A task típus limited típus így annak minden megkötése érvényes rá, ám mivel típus így alkalmazható rajta az összes típuskonstrukciós operétor, azaz képezhetõ belõle tömb, beágyazható rekordba, lehet rá access típust definiálni és így futási idõben dinamikusan is hozhatunk létre új taszkokat.

A task-ok szinkronizációjának eszköze az Ada-ban az entry hívás. Minden taszknak lehetnek entry pontjai, amelyek hívhatóak más taszkokból. Az entry-t tartalmazó taskban minden entry-hez tartozik legalább egy accept utasítás, ahol fogadja az entry meghívását. Amikor egy ilyen hívás fogadása bekövetkezik akkor a két taszk randevújáról beszélünk. Mivel akármelyik taszk éri is el elõbb a randevú pontját (akár a hívó az entry hívást, akár a hívott az accept utasítást), az blokkolódik a radevú befejeztéig, így ezzel az eszközzel tényleg viszonylag könnyen megoldhatjuk a szinkronizáció problémáját.
Mivel az entry-k, az eljárásokhoz hasonlóan, paraméterezhetõek, így a taskok közötti információcserének is eszközei lehetnek.

Mint látható, alap kommunikációs modell a blokkoló, szinkron adatcsere.

A taskok közötti adatforgalom másik módja az osztott változók használata. Bármely, több task által látható változó használható osztottan, ám a hozzáférés szinkronizálásáról nekünk kell gondoskodnunk, erre külön nyelvi támogatás nincs (vö. Ada-95 protected típus).

A taskok definíciója két részbõl áll. A specifikációs részbõl, amely tartalmazza a taszk hívható entry-jeit és a törzsbõl, amelyben leírjuk a taszk megvalósítását. Egyetlen megkötés, hogy minden definiált entry-hez kell, ogy tartozzon legalább egy accept utasítás.

Egy task aktivizálása az õt deklaráló deklarációs rész kiértékelése után, a törzs elsõ utasításának végrehajtása elõtt történik. Ha a deklarációs rész egy package specifikációs részében van, akkor az aktivizáció elõtt még kiértékelõdeik a package törzs deklarációs része is. Ha allokátorral hoztuk létre a taskot, akkor az allokátor kiértékelése során következik be az aktivizálása.
Ha a task aktivizálása során hiba lép fel, akkor a task komplett állapotba kerül és a taskot tartalmazó programegység törzsében TASKING_ERROR kivétel váltódik ki.

Az Ada nem különbözteti meg a fõprogramot a tõbbi taszktól legfeljebb annyiban, hogy a fõprogramnak nem lehet entry pontot definiálni. Így azt lehet mondani, hogy a fõprogramot leszámítva minden taskot egy másik task indított el. Azt mondjuk, hogy egy task függ az õ indítójától, mint szülõtõl. Ha egy tasz törzsének futása befejezõdött, vagy valamilyen kezeletlen kivátel lépett fel benne, vagy már a kivétel lekezeláse is véget ért, akkor a task kompletté vált. Egy task terminál ha komplett állapotban van, és minden tõle függõ task terminált már.

A taskkok állapotát két attributumuk segítségével kérdezhetjük le:

Entry-k definiálásakor megadhatunk egyszerû entryket vagy úgynevezett entry-családot, ami egy diszkrét intervallum elemeivel indexelt. Amikor egy új task objektumot hozunk létre, minden entry-jéhez létrejön egy várakozási sor. Ebbe kerülnek az adott entry-t hívók mindaddig, amíg egy megfelelõ accept utasításhoz nem ér a hívott task a végrehajtása során. Minden entry-hez tartozik egy 'COUNT nevû attributum, amellyel lekérdezhetõ, hogy hányan vannak éppen a várakozási sorában.

További eszközöket nyújt, bizonyos helyzetek megoldására a select utasítás. A legjellemzõbb a következõ három:

Szelektív várakoztatás:

Lehetõvé teszi, hogy többféle accpet utasítás is "érvényben legyen", azaz a task egyszerre többféle entry-jének hívását is hajlandó fogadni. Kell lennie legalább egy olyan ágnak, amely accept utasítást tartalmaz, ezenkívül lehet delay és terminate ágat is megadni. Ezenkívül megadható egy else ág is.  Az egyes ágakhoz úgynevezett õrfeltételeket rendelhetünk. Egy ágat nyitottnak nevezünk, ha nincs õrfeltétele vagy az igaz. Az utasítás végrehajtásakor kiértékelésre kerülnek az õrfeltételek. Ha van nyitott ág akkor egy olyan, ha nincs akkor az else ág hajtódik végre. További szabályok:

Feltételes entry hívás:

A feltételes entry  hívás csak akkor hozza létre a hívást, ha az azonnal létrejön. Egyéb esetekben az else ág hajtódik végre.

Idõhöz kötött entry hívás:

Ebben az esetben a randevú akkor jön csak létre, ha a delay ágban megadott idõtartam alatt a hívás fogadása bekövetkezik. Egyébként a select utasítás végrehajtása befejezõdik.


Az oldalt készítette: Pici (Pécsy Gábor)
Utoljára módosítva: 1998. május 11-én.